BELEIDSPLAN 2013-2015 s.v. Concordia-Wehl    


Inleiding:

Dit beleidsplan vormt de leidraad voor het voetbaltechnisch reilen en zeilen van de voetbalvereniging s.v. Concordia. Dit plan is opgesteld en gefiatteerd door het bestuur van de vereniging. Het plan zal jaarlijks of indien nodig vaker geëvalueerd worden en zonodig worden aangepast aan de gewenste situatie. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van s.v. Concordia zijn bepalend voor het totale verenigingsbeleid.

Doelstelling:

s.v. Concordia beoogt voor al haar leden gezelligheid en ontspanning te brengen waarbij sportiviteit hoofdzaak dient te zijn en prestatie, binnen de mogelijkheden van alle elftallen afzonderlijk, nagestreefd dient te worden. Tevens is dit plan erop gericht dat de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Het streven van s.v. Concordia is om talent voor de club te behouden door deze een goede jeugdopleiding te garanderen en de jeugd kansen te geven om zich te ontplooien binnen zijn sport, waarbij de hulp van trainers en vrijwilligers onontbeerlijk is.

Onderverdeling s.v. Concordia-W:

De vereniging is onderverdeeld in een Senioren- Junioren- en Pupillenafdeling.

Uitvoering en toetsing van het beleid:

De uitvoering van het beleid vindt plaats onder eindverantwoording van het bestuur. De Jeugdcommissie zorgt voor uitvoering in de Junioren- en Pupillenafdeling.  Met betrekking tot de uitvoering vindt terugkoppeling plaats tijdens de reguliere bestuursvergaderingen. De voetbaltechnische aspecten worden uitgevoerd door de Technische Commissie. Terugkoppeling naar het bestuur vindt plaats middels een vertegenwoordiger van de Technische Commissie.

Aan- en afmelding van leden:

Senioren     : Via wedstrijdsecretaris senioren

Junioren      : Via wedstrijdsecretaris junioren

Pupillen       : Via wedstrijdsecretaris pupillen

Genoemde personen die kennis dragen van een aan- of afmelding dienen zo spoedig mogelijk door invulling van de daarvoor bestaande formulieren de ledenadministrateur in kennis te stellen. Ook geven zij nadere informatie over de gang van zaken binnen de vereniging.

Technische Commissie: (TC)

De samenstelling en taken van de TC van s.v. Concordia bestaat uit:

1.      Koos ten Haaf

2.      Marco Evers

3.      Martin Kloppenburg

4.      Mark Hebing

Van de vergadering dient een door de TC-leden goedgekeurd verslag te worden gemaakt. Een kopie van het verslag zal ter beschikking worden gesteld aan het bestuur.

Beleidsplannen.

s.v. Concordia-W kent drie beleidsplannen, nl.

 1. Beleidsplan

Wat een leidraad vormt voor de gehele vereniging. Indien nodig kan dit plan jaarlijks of vaker geëvalueerd worden en zonodig aangepast worden aan de situatie.

 1. Jeugdbeleidsplan

Wat noodzakelijk is om een duidelijke structuur in de organisatie van de Jeugdafdeling te hebben en om vanuit één visie te kunnen werken met jeugdleden. Het Jeugdbeleidsplan is ondergeschikt aan het Algeheel Beleidsplan.

 1. Meerjarenbeleidsplan

Wat is het beleid en de visie voor de komende 5 jaar.

Samenstelling Technische CommissieBinnen de Technische Commissie zijn de taken verdeeld over contactpersonen.

Voorzitter: Koos ten Haaf

De Technische Commissie werkt met een eigen voorzitter. De voorzitter leidt enerzijds de vergaderingen van de Technische Commissie en anderzijds zal hij, indien noodzakelijk, de in de taakgebieden werkzame personen bij hun activiteiten ondersteunen en/of bijstaan. In de vergaderingen van het Hoofdbestuur doet de voorzitter van de Technische Commissie verslag.

Vergader frequentie

De Technische Commissie vergadert een aantal keren per seizoen. De notulen van deze vergadering worden beschikbaar gesteld aan het bestuur van s.v. Concordia-W.

 

Bekrachtiging

Deze vernieuwde opzet van Technische Commissie werd op 27 maart 2006 bekrachtigd door het bestuur van s.v. Concordia en is vanaf die datum bindend voor alle leden van s.v. Concordia-W.

De wensen m.b.t. trainersmateriaal e.d. dient in samenspraak te gaan met de materiaalbeheerder senioren en/of jeugdafdeling. 

Opleiding kader:

Het beleid van s.v. Concordia is erop gericht om het kader te stimuleren om cursussen en opleidingen te volgen. Voor de vergoeding van de kosten is binnen het budget hiervoor ruimte vrijgemaakt. In het clubblad/website van de vereniging zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden voor het volgen van cursussen en opleidingen. Personen die in aanmerking wensen te komen voor een dergelijke cursus kunnen contact opnemen met het bestuur en/of Jeugdcommissie. Degene die een dergelijke opleiding op kosten van de vereniging kan gaan volgen is verplicht minimaal 3 jaar werkzaam te blijven binnen s.v. Concordia.

Verzorging:

Op de dinsdag- en donderdagavond is verzorging aanwezig. Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij deze mogelijkheid niet aanwezig is. In principe is de verzorger aangetrokken voor de selectie. Het is echter ook mogelijk dat de overige leden daar gebruik van maken. De verzorger moet gekwalificeerd zijn in het uitoefenen van zijn/haar vak. Hij/Zij kan zich laten bijstaan door personen in opleiding (stageplaatsen). Hij/Zij krijgt van s.v. Concordia een aparte medische ruimte. Na overleg zal de verzorger alle redelijkerwijs noodzakelijke middelen kunnen aanschaffen welke nodig zijn voor een goede medische begeleiding. De verzorger zal in overleg met de hoofdtrainer aanwezig zijn bij wedstrijden van het eerste elftal en op een trainingsavond per week. Hier zal de verzorger teven medische verzorging en adviezen verstrekken aan overige spelers van s.v. Concordia.

Senioren:

Algemeen:

De seniorenafdeling is onder te verdelen in een selectie en de overige elftallen.

Selectie:

Het doel van de vereniging is de selectie op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen door middel van een dergelijke, structurele opleiding die binnen de gehele vereniging aansluiting vindt. De selectie dient te bestaan uit een eenheid. Voor de 1e selectie dient een aparte hoofdtrainer beschikbaar te zijn alsmede voor de 2e selectie eveneens een trainer. Voor het derde elftal (inmiddels ook prestatiegericht) zal ook over een gediplomeerde trainer dienen te beschikken. Bij de training worden de respectievelijke trainers ondersteund door een keepertrainer en een hersteltrainer. Deze laatste in samenspraak met de verzorger. De selectie bestaat uit het eerste en het tweede elftal. Bij de selectie-elftallen staan de prestaties voorop. Het eerste elftal heeft binnen de selectie de hoogste prioriteit, streven is om jaarlijks te strijden om het (periode) kampioenschap. In het tweede en ook het derde elftal dienen (jonge) talenten te worden opgeleid voor een eventuele doorstroming naar het eerste elftal of de selectie. Tevens biedt het tweede en derde elftal de mogelijkheid tot afbouw voor oudere selectiespelers, zodoende kunnen zij fungeren als opleider voor de jonge spelers.

Profiel hoofdtrainer:

Zoals reeds eerder is omschreven is het eerste elftal het “vlaggenschip” van s.v. Concordia.

S.V. Concordia streeft ernaar het eerste elftal op een gezonde wijze zo hoog mogelijk te laten spelen. Het bestuur wil dit realiseren door de volgende aandachtspunten:

 • Een kwalitatief goede trainer met de vereiste diploma’s op zak met een goede achtergrond op voetbalgebied. Maar ook een trainer die communicatief sterk moet zijn. Een “gedreven” coach die de individuele speler maar ook het team op een hoger niveau kan brengen. Tevens een trainer die jeugd in zijn selectie hoog in het vaandel heeft staan en daarmee ook goed overweg kan. Een coach waar de volledige jeugd- en seniorenafdeling van s.v. Concordia een voorbeeld aan kan nemen.


Hoofdtrainer:

De hoofdtrainer heeft de volgende taken:

 • Minimaal twee keer per week trainen van de selectie.
 • Training op zaterdag c.q. zondag bij afkeuring van het Competitieprogramma.
 • Afbeladres voor trainingen en wedstrijden. Dit kan in samenspraak met de elftalleider.
 • Samenstellen van het eerste elftal. Advisering bij samenstellen van tweede elftal.
 • Begeleiden van het eerste elftal op zondag en bij eventuele competitie- en bekerwedstrijden die op andere dagen worden gespeeld.
 • Draagt zorg dat geen onnodig energie wordt verspild door de verlichting van het trainingsveld en de kleedruimten onnodig te laten branden.
 • Conformeren en werken volgens het beleidsplan van s.v. Concordia.
 • Hij bijhouden van vorderingen van de individuele speler.
 • Regelmatig actief bezoeken van jeugdwedstrijden binnen de vereniging.
 • Sturen en begeleiden van de assistent-trainer en leiders.
 • Organisatie van het eerste elftal:
 1. Hij wordt daarbij eventueel geassisteerd door de assistent-trainer.
 2. De begeleiding van de spelers is in handen van de leider per team.
 3. Verzorger
 4. Assistent-grensrechter.
 • Stimuleren teamgeest

Het is gewenst dat trainers  bij verhindering (ziekte-vakantie) voor een vervanger zorgen en dit verzuim en de vervanger te melden aan het betreffende wedstrijdsecretariaat.

De meerwaarde van een trainer zal blijken uit het feit dat deze in staat is een individuele speler op een hoger (voetbaltechnisch-tactisch) niveau te brengen waardoor zowel deze speler als het team beter gaan functioneren. 

Profiel trainer 2e elftal:

Zoals reeds eerder is omschreven is het eerste elftal het “vlaggenschip” van s.v. Concordia.

Het 2e elftal dient zich hierbij aan te sluiten. S.V. Concordia streeft ernaar het tweede elftal op een gezonde wijze zo hoog mogelijk te laten spelen.

Het bestuur wil dit realiseren door de volgende aandachtspunten:

 • Een kwalitatief goede trainer met de vereiste diploma’s op zak of daarvoor studerende met een goede achtergrond op voetbalgebied. Maar ook een trainer die communicatief sterk moet zijn. Een “gedreven” coach die de individuele speler maar ook het team op een hoger niveau kan brengen. Tevens een trainer die jeugd in zijn selectie hoog in het vaandel heeft staan en daarmee ook goed overweg kan. Een coach waar de volledige jeugd- en seniorenafdeling van s.v. Concordia een voorbeeld aan kan nemen.


Trainer 2e elftal
:

Deze heeft de volgende taken:

 • Minimaal twee keer per week trainen van de 2e selectie.
 • Training op zaterdag c.q. zondag bij afkeuring van het Competitieprogramma.
 • Afbeladres voor trainingen en wedstrijden. Dit kan in samenspraak met de elftalleider.
 • Samenstellen van het tweede elftal indien nodig in overleg met de hoofdtrainer.
 • Begeleiden van het tweede elftal op zondag en bij eventuele competitiewedstrijden die op andere dagen worden gespeeld.
 • Draagt zorg dat geen onnodig energie wordt verspild door de verlichting van het trainingsveld en de kleedruimten onnodig te laten branden.
 • Conformeren en werken volgens het beleidsplan van s.v. Concordia.
 • Het bijhouden van vorderingen van de individuele speler.
 • Verleent ondersteuning aan de hoofdtrainer indien daarom wordt verzocht.
 • Interesse tonen bij jeugdwedstrijden.
 • Staat de daarvoor in aanmerking komende spelers af ten behoeve van het eerste elftal.
 • Organisatie van het tweede elftal:
  1. Hij wordt daarbij eventueel geassisteerd door de Hoofdtrainer
  2. De begeleiding van de spelers is in handen van de leider per team.
  3. Verzorger
  4. Assistent-grensrechter.
 • Stimuleren teamgeest


Trainer 3e elftal:

 • Minimaal twee keer per week trainen van de 3e selectie.
 • Afbeladres voor trainingen en wedstrijden. Dit kan in samenspraak met de elftalleider.
 • Samenstellen van het derde elftal indien nodig in overleg met trainer 2e elftal.
 • Begeleiden van het derde elftal op zondag en bij eventuele competitiewedstrijden die op andere dagen worden gespeeld.
 • Draagt zorg dat geen onnodig energie wordt verspild door de verlichting van het trainingsveld en de kleedruimten onnodig te laten branden.
 • Conformeren en werken volgens het beleidsplan van s.v. Concordia.
 • Het bijhouden van vorderingen van de individuele speler.
 • Verleent ondersteuning aan de trainer van het tweede elftal indien daarom wordt verzocht.
 • Interesse tonen bij jeugdwedstrijden.
 • Staat de daarvoor in aanmerking komende spelers af ten behoeve van het eerste elftal.
 • Organisatie van het derde elftal:
  1. De begeleiding van de spelers is in handen van de leider per team.
  2. Verzorger
  3. Assistent-grensrechter.
 • Stimuleren teamgeest

Het is gewenst dat trainers bij verhindering (ziekte-vakantie) voor een vervanger zorgen en dit verzuim en de vervanger te melden aan het betreffende wedstrijdsecretariaat.

De meerwaarde van een trainer zal blijken uit het feit dat deze in staat is een individuele speler op een hoger (voetbaltechnisch-tactisch) niveau te brengen waardoor zowel deze speler als het team beter gaan functioneren.

Discipline:

De trainers zijn verplicht om zowel voor thuis- als uitwedstrijden te verzamelen op een daarvoor afgesproken punt.  Gelet dient te worden op het tijdig verzamelen zowel voor de wedstrijd als voor de training. Er zullen maatregelen genomen moeten worden indien een speler de afspraken niet nakomt. Eventueel in overleg met Technische Commissie zal hij passende maatregelen treffen.

Lagere elftallen:

Hoewel de doelstelling van de lagere elftallen in principe recreatief is moeten de prestaties niet uit het oog verloren worden. De lagere elftallen kunnen tweemaal per week trainer onder leiding van, indien mogelijk,  een gediplomeerde trainer. Indien de competitiewedstrijden afgelast zijn zullen deze lagere elftallen geen trainingen kunnen volgen. De leiders/aanvoerders van de lagere elftallen dienen er voor te zorgen dan hun elftallen voor de wedstrijd compleet zijn. Voor het completeren kunnen zij eventueel een beroep doen op   spelers waarvan het elftal op de betreffende dag geen wedstrijd heeft.
(Senioren)

Vervoer naar uitwedstrijden

Bij de uitwedstrijden van de senioren dient men onderling zelf het vervoer te regelen.

Opleidingscriteria trainers:

Zondagselectie:   Hoofdtrainer, de vereiste diploma’s geldende voor het niveau waarop het het 1e elftal van s.v. Concordia speelt.

Trainer 2e elftal, de vereiste diploma’s of studerende daarvoor, geldende voor het niveau waarop het 2e elftal van s.v. Concordia speelt.

Trainer 3e elftal, de vereiste diploma’s of studerende daarvoor, geldende voor het niveau waarop het 3e elftal van s.v. Concordia speelt.

Trainer jeugd        A1:  Oefenmeester 3

Overigen         :  JVSL/JVT is gewenst

Trainingsschema:

Het trainingsschema voor de selectie zal van seizoen tot seizoen nader worden bekeken en voor zover mogelijk in overleg met de trainer en eventueel wedstrijdsecretaris worden vastgesteld. Indien mogelijk zullen de selectieteams op dezelfde avonden trainen. Hierdoor zal het contact tussen de oefenmeesters optimaal kunnen zijn. Voorafgaande aan ieder seizoen zal er een verdeling plaatsvinden van de trainingsruimte.

Selectiebeleid:

Er zijn over het algemeen genomen een eerste, tweede en derde selectie. (Het eerste, tweede en derde elftal)

Scouting door Betaald Voetbalorganisaties (BVO) c.q. vertegenwoordigende elftallen:

Spelers die benaderd worden dienen door de trainer of leider goed begeleid te worden.

Bij een jeugdlid dient een eventueel gesprek met de ouders/verzorgers een gesprek te volgen.

Jeugd:

Algemeen:

De jeugdafdeling binnen de vereniging wordt gestuurd door de jeugdcommissie bestaande uit een voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris en jeugdcoördinator/pupillencoördinator.  De jeugdcommissie heeft een eigen verantwoording voor wat betreft de jeugdafdeling. De jeugdcommissie is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. Minimaal de voorzitter van de jeugd heeft zitting in het hoofdbestuur.

Leiders/trainers vergaderingen:

Minimaal 3x per seizoen worden dergelijke bijeenkomsten georganiseerd door de jeugdcommissie. De uitnodigingen worden persoonlijk verzonden. Van deze bijeenkomsten wordt verslag gemaakt. Een kopie van het verslag wordt ter beschikking gesteld aan het hoofdbestuur.

s.v. Concordia kent in haar vereniging de volgende leeftijdscategorieën t.w.

 • Kidsclub      4 tot 6 jaar (bij voldoende belangstelling)
 • F-jeugd       6 tot 8 jaar
 • E-jeugd       8 tot 10 jaar
 • D-jeugd      10 tot 12 jaar
 • C-jeugd      12 tot 14 jaar
 • B-jeugd       14 tot 16 jaar
 • A-jeugd       16 tot 18 jaar


Algemene richtlijnen Jeugdleiders en Jeugdtrainers
(zie ook hiervoor het afzonderlijke Jeugdbeleidsplan)

Aan- en afmelden van jeugdleden.

Kinderen die zich rechtstreeks bij een leider/leidster of trainer/trainster aanmelden dienen te worden doorverwezen naar de wedstrijdsecretaris. Zij zorgen voor het invullen van de juiste formulieren en geven inlichtingen over de gang van zaken bij s.v. Concordia. Ook zullen zij in overleg met de leiders/trainers of jeugdcoördinator de kinderen indelen in een van de teams.

De training:

 • Het afmelden voor de trainingen is verplicht (A t/M F)
 • Laat de kinderen niet te vroeg voor de training rondhangen op het sportcomplex.
 • De trainer dient zelf ook tijdig aanwezig te zijn voor de trainingen. Bij voorkeur 20-30 minuten voor aanvang.
 • De teams A t/m D, E1 en E2 trainen 2x per week. De lagere B en C elftallen 1x per week.
 • De overige teams trainen 1x per week.
 • Deugdelijk schoeisel. Altijd voetbalschoenen en scheenbeschermers.
 • De trainers houden toezicht op de kleedkamers, zowel voor als na de training. Ook worden de kleedkamers schoon achtergelaten.
 • Altijd een warming-up geven en voor de junioren, voor zover gewenst, een cooling down.
 • Douchen is verplicht en badslippers zijn aan te bevelen.


De wedstrijden
:

 • De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor de wedstrijden.
 • Duur wedstrijd: Junioren 35-45 minuten

Pupillen        20-30 minuten

 • Verplicht afmelden voor de wedstrijden en wel uiterlijk donderdagavond 20.00 uur voor de wedstrijddag.
 • Leiders/trainers zorgen zelf voor voldoende spelers.
 • Zorg voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Deze liggen bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Intrapballen meenemen naar uitwedstrijden is toegestaan. Na afloop terugleggen en niet thuis bewaren.
 • De velddienst verzorgt voor de spelers in de rust het drinken (Ranja of thee)
 • Voor alle teams zijn wedstrijdtenues voorhanden (van de vereniging)
 • De velddienst ontvangt de gasten, regelt de indeling van de kleedkamers en het gebruik van de velden.  De leiders/trainers kunnen worden ontvangen op het wedstrijdsecretariaat.


Kleedkamers
:

Zorg ervoor dat de kleedkamers na trainingen en wedstrijden altijd schoon worden achtergelaten. Vanzelfsprekend stimuleren dat de spelers dit zelf doen. Ook de kleedkamers van de bezoekers controleren en zonodig schoonmaken. Bij uitwedstrijden de eigen kleedkamer schoon achterlaten (Visitekaartje voor de vereniging)

Het gebruik van Mobiele telefoons in de kleedlokalen is niet toegestaan. De leider(s) dienen hier op toe te zien.

Douchen:

Het douchen is verplicht en badslippers zijn aan te bevelen. Na het douchen worden de doucheruimten schoon achtergelaten.

Materiaal:

Ballen, pionnen, hesjes e.d. liggen in het “ballenhok” waar ook de mogelijkheid is om ballen op te pompen. Trainers controleren altijd of hetzelfde aantal ballen weer worden teruggelegd. Ook de leiders hebben hierin hun verantwoordelijkheid. Bij vragen/wensen etc. kan contact worden opgenomen met de materiaal beheerder.

E.H.B.O.:

E.H.B.O. spullen zijn op de wedstrijddagen en bij de trainingen aanwezig.

Roken:

Het roken is m.i.v. 1 juli 2008 binnen de gebouwen op het complex niet meer toegestaan.

Sterke drank:

Tot de leeftijd van 18 jaar is het gebruik van alcohol ten strengste verboden. Dit zelfde geldt voor alle leiders/trainers tijdens uitoefening van hun functie. 

Voetbaltenue’s junioren en pupillen:

Deze worden door s.v. Concordia conform het kledingsplan beschikbaar gesteld tegen een vaste vergoeding. Dit bedrag wordt jaarlijks in de maand januari / februari geïncasseerd.

Verlichting van de velden:

De trainers bij de jeugdafdeling krijgen via de jeugdcommissie uitleg m.b.t. het gebruik van de veldverlichting.

Trainingen jeugdleden:

De jeugdafdeling streeft er naar dat alle jeugdteams m.u.v. de A-, B- C, D, E1 en E2  minimaal 1x per week kunnen trainen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om ieder jaar voor ieder jeugdteam twee leiders te regelen. Dit zal in ieder geval getracht worden bij de pupillen.

Vervoer uitwedstrijden :

Om toerbeurten moeten ouders/verzorgers rijden. De leiders van de betreffende elftallen zorgen voor een rooster.

Jeugdkampen/feestdagen en activiteiten:

Deze activiteiten worden door de trainers/leiders zelf georganiseerd. S.v. Concordia stelt per pupil en trainer/leider een bedrag per seizoen beschikbaar. (F-pupillen 10,00 euro per lid en de D- en E-pupillen 5,00 per lid). De ouders/verzorgers dienen het meerdere zelf te betalen. Als men een beroep hierop wil doen dan dient de trainer/leider hiervoor een verzoek in te dienen bij de voorzitter van het jeugdbestuur.

Verantwoordelijkheid indeling jeugdteams:

De teamsamenstelling wordt in eerste instantie verzorgd door de diverse trainers/leiders. Ter ondersteuning bij de samenstelling van teams en een objectieve beoordeling van de individuele capaciteiten van ieder lid is voor de jeugdafdeling van s.v. Concordia een jeugdcoördinator benoemd. De eindverantwoording ligt bij de Jeugdcommissie.

Technische Jeugdcoordinator

De TCJ van de jeugd verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid van de vereniging bij de jeugdafdeling. Er wordt van hem verwacht op de hoogte te zijn en zich op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het voetbalgebeuren. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor trainers en leiders.

De functie van de TCJ onderscheidt de volgende bestanddelen:

 1. Treedt op als vertegenwoordiger van de jeugdcommissie in de technische commissie van de vereniging.
 2. Bekijkt individuele jeugdspelers, eventueel op verzoek van de trainers, leiders en/of ouders.
 3. dat een speler in verband met capaciteiten, fysieke- en/of persoonlijke omstandigheden hoger of lager wordt ingedeeld. Dit altijd in overleg met betrokkene, trainer/leider en/of ouder.
 4. Selecteert samen met de trainers van de jeugd en heeft inspraak in het aantrekken van trainers en leiders voor de jeugdafdeling. Dit laatste altijd onder eindverantwoording van de Jeugdcommissie.
 5. Fungeert als intermediair tussen trainers/leiders enerzijds en jeugdcommissie anderzijds.
 6. Begeleidt en draagt zorg voor de jeugdspelers die naar de senioren overgaan en/of jeugdspelers die in seniorenteams uitkomen. Hierna wordt de begeleiding overgenomen door de TC


Doorstroming jeugd naar senioren

Een doelstelling van het beleidsplan is ook het waarborgen van continuïteit, het zorg dragen voor een goede overgang van jeugd naar senioren. Ook hierbij kunnen wij onderscheid maken tussen de prestatie- en recreatief gerichte speler.

Prestatie gerichte speler

s.v. Concordia leidt zijn jeugdspelers op voor het spelen in de zondagselectie. Het is van groot belang de prestatie ingestelde jeugdspeler met de nodige talenten tijdig te laten “proeven” aan het voetballen bij de senioren.

Dit valt te realiseren o.a. door:

 • Mee laten trainen na de winterstop met de selectie.
 • Mee laten spelen in (oefen) wedstrijden van het 1e of 2e elftal (eventueel 3e elftal).

Hiermee kan worden bereikt dat:

 • Jongere spelers zich beter kunnen profileren.
 • Overgang naar de senioren wordt vergemakkelijkt.
 • Alvast geoefend wordt voor het spelen onder grotere weerstand.


Recreatief gerichte speler

Ook aan deze groep spelers dient tijdig serieus aandacht te worden besteed bij de overgang naar de senioren. Deze spelers moeten niet het gevoel krijgen “er maar bij te hangen”. Alle aandacht dient erop gericht te zijn dat ook deze spelers voor de club behouden blijven. Toch mag het nooit in de jeugdafdeling de bedoeling zijn dat er “vrienden elftallen” worden gecreëerd. Het nadeel hiervan is dat er nauwelijks doorstroming is naar hogere elftallen ook al loopt er talent in dit team. Tevens wordt het desbetreffende team een club in een vereniging en zullen zij zich sneller van de overige activiteiten distantiëren.

Oefenvormen als “rode draad” in de jeugdopleiding overeenkomstig Wiel Corver methode. Zie hiervoor het Jeugdbeleidsplan.

Mentale opbouw

F-jeugd (6 tot 8 jaar):

 • Plezier bijbrengen in het voetbalspel.

E-jeugd (8 tot 10 jaar):

 • Sportieve wedstrijdhouding.
 • Leren omgaan met leiding.
 • Leren omgaan met medespelers.

D-jeugd (10 tot 12 jaar):

 • .Omgaan met winst en verlies.
 • Accepteren van wedstrijdleiding.
 • Accepteren van instructies van trainers/leiders.
 • Accepteren van correcties van trainers/leiders

C-jeugd (12 tot 14 jaar):

 • Gezonde lichaamsverzorging. *
 • Controle over emotie.
 • Winnaarmentaliteit kweken.
 • Initiatief nemen en coachen.
 • Zelfvertrouwen stimuleren.
 • Taakgericht kunnen werken.
 • Accepteren van positieve en negatieve kritiek.

B-jeugd (14 tot 16 jaar):

 • Inzicht in mentaliteit van de tegenstanders.
 • Zelfkritiek.
 • Prestatie bewust zijn.
 • Accepteren correctie medespelers.
 • Zelfstandigheid.
 • Groepsgericht kunnen werken.
 • Winnaarmentaliteit kweken.

A-jeugd (16 tot 18 jaar):

 • Prestatie kunnen leveren.
 • Inzicht in realistische verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan.
 • Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie.
 • Winnaarmentaliteit kweken.


Lichaamsverzorging

Bij iedere leeftijdsgroep moet er bij zowel trainingen als wedstrijden worden gedouchte. Spelers moeten altijd een handdoek, badslippers, schoon ondergoed en een schoon tenue bij zich hebben. De leiders dienen dit ook te controleren en eventueel maatregelen te nemen indien spelers zich niet aan de regels houden.

Keepersopleiding

Algemeen:

 • Doel van het plan is het vroegtijdig beginnen met het selecteren van spelers die aanleg voor en vooral plezier hebben in het keepen. Deze spelers dan zodanig opleiden en begeleiden, dat er goede en betrouwbare keepers uit naar voren komen.


Hoe worden keepers opgeleid bij s.v. Concordia?

Dit gebeurt in twee fasen:

 • Het op doel zetten van de juiste spelers.
 • Opleiden/begeleiden keepers

Fase 1

 • De keuze hiervan zal hoofdzakelijk plaatsvinden bij de E-jeugd spelers. De spelers die graag willen keepen melden zich vaak vanzelf.
 • Rouleren van de spelers, iedere wedstrijd een andere speler op doel. Na de wedstrijd deze speler beoordelen op aanleg en wat hij er zelf van vindt! (vooral bij de F-jes)

Fase 2

 • Met de spelers (keepers) die mogelijkheden hebben en zelf ook willen doorgaan als keeper wordt vervolgens gestart met het structureel en planmatig opleiden. Dit wordt uitgevoerd door een speciaal hiervoor aangestelde oefenmeester die b.v. zelf ook ruime ervaring heeft of heeft gehad als keeper.

Velddienst/Velddienstmedewerkers:

s.v. Concordia heeft voor het beheer van de velden, indeling kleedruimte en overige voorkomende werkzaamheden op de wedstrijddagen voor zowel de jeugd als senioren een aantal personen in haar geleden hierna te noemen “velddienst”.

De velddienst heeft de volgende taken:

 • De velddienst ontvangt de gasten, regelt de indeling van de kleedruimten en het gebruik van de velden.
 • De veldindeling staat aangegeven op een afzonderlijk publicatiebord, waarop ook de indeling van de kleedkamer staat.
 • Beheer van de sleutels van het gehele complex. De daarvoor in aanmerking komende personen zoals trainers, verzorger etc. kunnen eveneens de beschikking hebben over een sleutel.
 • Verzorgt drinken in de rust voor de spelende teams.
 • Controle van het schoonhouden van de gebruikte ruimtes.
 • Het speelklaar maken van de velden. Plaatsen van hoekvlaggen etc.
 • Draagt zorg dat de scheidsrechter/assistent scheidsrechter de beschikking hebben over een wedstrijdbal en twee vlaggen.
 • Zetten doelen klaar voor pupillenwedstrijden.
 • Beheer van de reserve-shirts.
 • Aanwijzingen van de velddienst dienen te worden opgevolgd.


Terreinconsul

De aanstelling van deze functionaris wordt gedaan door de KNVB, district Oost.

Contributie

Ingevolge een besluit van de algemene ledenvergadering wordt de contributie eventueel per seizoen aangepast aan de voorgedane ontwikkelingen/veranderingen. 

Leden- en donateurs administratie en incasso contributie

Wat zijn leden:

Daaronder wordt verstaan al diegene die binnen de vereniging een functie bekleden of actief aan de voetbalsport meedoen. (Zie Statuten en Huishoudelijk Reglement) De ledenadministratie van onze vereniging wordt verzorgd door de ledenadministrateur die tevens verantwoordelijk is voor de incasso van de contributies. Alleen met toestemming van de ledenadministrateur in overleg met de penningmeester kan worden afgeweken van de betalingstermijn. Melding van verhuizing of andere wijzigingen kunt U sturen naar de ledenadministrateur  of via het wedstrijdsecretariaat van de senioren alsmede de jeugd.

s.v. Concordia kent voor wat betreft de ledenadministratie diverse categorieën t.w.

 • K       kaderleden. (bestuursleden-commissieleden, niet spelende leiders, trainers, verzorger)
 • S       Seniorenleden. (actief spelend)
 • J       Jeugdleden. (actief spelend)
 • P       Pupillenleden. (actief spelend)
 • O      Overige. (clubscheidsrechters, velddienst, kantinepersoneel etc)
 • E       Ereleden.
 • L        Leden van verdienste
 • D       Donateurs. (niet actieve leden) 


Eigen kledinglijn

s.v. Concordia heeft voor zowel de senioren als de junioren een eigen kledinglijn.

Het tenue ziet er als volgt uit:

Shirt         : Rood

Broek        : Wit

Kousen     : Rood

Kledinggeld

Voor de junioren en de pupillen wordt de kleding geheel verzorgd door s.v. Concordia. In de maand januari van elk seizoen wordt hiervoor een bepaald bedrag bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht.

Clubhuis

De werkzaamheden met betrekking tot het clubhuis (verkoop/inkoop) zullen door het bestuur worden uitbesteed aan daarvoor in aanmerking komende personen. Getracht zal worden hiervoor een echtpaar aan te stellen. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het clubhuis gebeuren. Verder invulling zoals bardiensten etc. zullen door de beheerders geregeld moeten worden. De Penningmeester fungeert als aanspreekpunt voor de beheerders. In het kader van de Drank en Horecawet zullen de twee leidinggevende van het Clubhuis in het bezit dienen te zijn van het diploma “Sociale Hygiene”. Indien nodig kan deze opleiding op kosten van s.v. Concordia worden gevolg. De overige barmedewerkers dienen in het bezit te zijn/komen van de Instructie Verantwoord Alcohol gebruik. Deze laatste cursus zal intern door de leidinggevende worden gegeven.

Overige commissies

Sponsorcommissie

Voor de s.v. Concordia is de steun die ontvangen wordt van het bedrijfsleven in de vorm van sponsoring van zeer groot belang. S.v. Concordia biedt diverse mogelijkheden om op een sportieve manier reclame te maken en betrokkenheid te tonen met de vereniging.

De sponsoring bestaat uit:

–       Hoofdsponsoring.

–       Co-sponsoring.

–       Bordreclame.

–       Zuilsponsoring.

–       Advertentie clubblad.

–       Wedstrijdbal.

–       Shirtsponsoring.

–       Loterij.

–       Reclame boodschap tijdens thuiswedstrijden 1e elftal.

Alle zaken met betrekking tot de sponsoring van b.v. sportkleding-reclameborden-advertenties clubblad etc. worden verzorgd door de sponsorcommissie. De voorzitter van de sponsorcommissie heeft tevens zitting in het hoofdbestuur.

Scheidsrechtersbegeleider

De scheidsrechtersbegeleider verzorgt de begeleiding van de verenigingsscheidsrechters. Hij draagt zorg voor het kenbaar maken van de spelregelwijzigingen en alle voor de verenigingsscheidsrechter van belang zijnde zaken.De scheidsrechterbegeleider zal minimaal twee keer per seizoen (voor aanvang nieuwe competitie en na afloop van de winterstop) de verenigingsscheidsrechters alsmede de ass. Scheidsrechter van s.v. Concordia voor overleg/instructie bijeen roepen. Van een vergadering wordt verslag gemaakt. Een kopie zal ter beschikking worden gesteld aan het bestuur.

P.R. zaken

De dagelijkse communicatie naar de pers toe zal worden verzorgd door de voorzitter van s.v. Concordia. Bij zijn afwezigheid door een vervanger welke door het bestuur zal worden aangewezen.

Vriend Club Concordia:

Mensen en bedrijven, die s.v. Concordia een warm hart toedragen kunnen de vereniging steunen door lid te worden van deze club. De doelen worden door de club bepaald.

Overige voorwaarden

Algemeen

Om een optimale uitvoering te kunnen garanderen zal aan een aantal praktische voorwaarden moeten voldaan worden. Het belangrijkste is dat het hoofdbestuur, jeugdcommissie, technische commissie, trainers en begeleiders op een lijn zitten. Altijd zal rekening moeten worden gehouden met de financiële positie van de vereniging. Voor het uitvoeren van het beleidsplan zal geld beschikbaar moeten komen vanuit de vereniging en sponsoren.

Voorwaarden

 • Aantrekken van gekwalificeerde trainers zoals omschreven in het plan.
 • Representatieve sportkleding voor de elftallen.
 • Medische verzorging. (verzorger)
 • Goede jeugdtoernooien met aansprekende voetbalclubs.
 • Opleidingsmogelijkheden voor trainers en begeleiders.
 • Beschikbaar stellen van trainersmateriaal (ballen, doeltjes, hesjes etc) per leeftijdscategorie.
 • Tijdens de winterperiode beschikbaar stellen van zaalruimte en/of kunstgrasvelden.

Voorwaarden ten behoeve van de accommodatie

 • Trainingsvelden dienen in goede constante conditie te verkeren.
 • Voldoende trainingsruimte dient aanwezig te zijn. (velden)
 • Verlichting op trainingsvelden.
 • Hoofdveld alleen beschikbaar stellen voor de selectie-elftallen alsmede de A-jeugd. In overleg met velddienstmedewerkers kan hiervan afgeweken worden.
 • Schone opgeruimde kleedruimten met goede warmwatervoorziening.


Benutten van kwaliteit van spelers

In een ideaal plaatje moet het mogelijk zijn de kwaliteiten te gebruiken van de selectiespelers. Deze hebben een bepaald aanzien binnen de vereniging en hebben een positieve uitwerking op jeugdspelers. Zij zouden jonge spelers kunnen trainen en begeleiden. Door deze spelers actief te maken zal je hen “binden” aan de club. Je kunt spelers stimuleren tot het volgen van een trainerscursus. Na hun actieve voetballoopbaan zul je daarom extra plezier van hun kwaliteiten kunnen hebben.

Cultuur binnen de vereniging

Cultuur binnen de vereniging moet ontstaan. In de eerste plaats moet een individuele speler en familieleden zich thuis voelen bij de club. Normen en waarden spelen in de cultuur van de vereniging een grote rol. s.v. Concordia zal de normen en waarden binnen alle gelederen van de vereniging bewaken ook op prestatief gebied.

Bestuur s.v. Concordia-Wehl.                              Wehl, 01 juli 2013