MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 – 2018

s.v. Concordia – Wehl

“Onderweg naar Morgen”

Voorwoord:

We hebben als vereniging niet alleen drukke jaren achter ons, maar zeker ook nog voor ons. De voetbalwereld is permanent in beweging en er staan ons nog grote verandering te wachten binnen s.v. Concordia-W  en de maatschappelijke rol die de vereniging nog meer zal gaan vervullen. Reden genoeg om als vereniging uitermate attent te zijn op de eigen organisatie, de eigen visie en het te voeren beleid. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan niet aan ons voorbij. Waar je als voetbalvereniging vroeger kon volstaan met het organiseren van voetbalwedstrijden en af en toe een uitstapje, is het door de enorme toename van de mogelijkheid om andere sporten te beoefenen en de concurrentie van andere vrije tijdsbesteding (televisie, computer etc.) noodzakelijk geworden meer te bieden dan de voetbalsport alleen. De “consument” wordt steeds kritischer. Om als voetbalvereniging te kunnen overleven is het daarom belangrijk, dat er een duidelijke structuur is waarin zaken als organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden duidelijk zijn vast gelegd. Daarnaast is het noodzakelijk, dat er een heldere visie is. Zonder een degelijke structuur is het risico van chaos steeds aanwezig en zal de daarmee gepaard gaande onbestuurbaarheid een continue bedreiging vormen voor het voortbestaan van de vereniging. Teneinde s.v. Concordia-W ook op de langere termijn levensvatbaarheid te laten behouden is dit meerjarenbeleidsplan tot stand gekomen met daarin een weergave van alle zaken die voor het voortbestaan van belang zijn. Met name dit laatste is een uitgesproken voorwaarde om na de goedkeuring van het beleidsplan in de praktijk vorm te geven aan hetgeen wat op papier staat beschreven.  Succesvolle uitvoering van het beleidsplan heeft alleen kans van slagen als het plan door de leden wordt gedragen en, minstens zo belangrijk, als er in de praktijk ook naar wordt gehandeld.

Voor u ligt het meerjarenbeleidspan 2013-2018 van s.v. Concordia-W. Dit plan beoogt op gestructureerde wijze inzicht te geven in de organisatie van s.v. Concordia-W en inhoud te geven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. . Het is geschreven om onze leden, sponsoren en geïnteresseerden duidelijkheid te verschaffen over hoe de vereniging is georganiseerd en waar de vereniging voor staat. Het beleidsplan geeft richting aan de (jeugd) opleiding en begeleiding en streeft daarbij de volgende doelen na:
” het inzichtelijk maken wat we beogen met de senioren- en jeugdafdeling;
” wie waar verantwoordelijk voor is;
” het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding;
” het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het kader;
” handvatten voor leden, trainers en leiders;

Het is belangrijk dat de doelstelling voor alle leden duidelijk is. Dit dient als kapstok van waaruit door de vereniging keuzes worden gemaakt. Keuzes en beleid waar iedereen zich aan zal moeten houden om het gezamenlijke doel te kunnen bereiken.
Een beleidsplan is gerelateerd aan de huidige organisatie en aan de huidige standpunten van s.v. Concordia-W en betreft een meerjarenplan met een tijdshorizon van 5 jaren. Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen moeten leiden tot aanpassing van het beleidsplan om dit up-to-date te houden.

De Voorzitter,                                                   Wehl, 1 juli 2013.

Henri Wisselink

1. Missie (ofwel wat willen we zijn):

Het realiseren van een gezellige, goed georganiseerde omgeving, om op ons sportcomplex de leden de mogelijkheid te bieden op een sportieve, prettige, educatieve en maatschappelijk verantwoorde manier de voetbalsport in teamverband te beoefenen. Volgens de statuten van de vereniging heeft s.v. Concordia-W ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken via het lidmaatschap van de KNVB:

a. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden

b. eigen wedstrijden te organiseren

c. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren

d. de nodige accommodatie in stand houden en te verbeteren.

s.v. Concordia-W wil een open, transparante kwaliteitsvereniging zijn die aan leden en derden volop gelegenheid biedt om met veel plezier te voetballen, te presteren en te ontspannen. De vereniging wil lokaal en regionaal een toonaangevende sociaal en maatschappelijke functie vervullen. Bij ons gedrag laten we ons leiden door de gangbare sociale normen en waarden. S.v. Concordia-W heeft tevens een gedragsprotocol opgesteld.  S.v. Concordia-W wil een financieel gezonde, bloeiende middelgrote vereniging zijn. Het streven is het hebben van een zodanige financiële positie dat benodigde investeringen op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden met behoud van een sluitende exploitatie. De komende jaren zal rekening moeten worden gehouden in een daling cg gelijkblijven van het aantal leden. Deze daling zal het sterks zijn binnen de jeugdafdeling. De doelstelling binnen dit meerjarenbeleidsplan is het ledental op peil te houden waarbij het streefgetal 600 is. Met deze omvang behoort s.v. Concordia-W tot één van de toonaangevende middelgrote verenigingen in de regio. Een middelgrote vereniging als s.v. Concordia-W moet in staat zijn goede prestaties te leveren en vraagt bovendien een goede structuur om de kwaliteit in overeenstemming te laten zijn met het verwachtingsniveau van de leden. Een sportieve ambitie die daarbij past is voor het 1elftal de tweede klasse zondag KNVB. Verder wordt er ruimte gegeven aan senioren-, en jeugdvoetbal en een evenredige ontwikkeling daarvan. Binnen de selecties van jeugd, en senioren wordt gestreefd naar deelname in de competities in een zo hoog mogelijke klasse. De jeugdopleiding van s.v. Concordia-W is één van de belangrijkste peilers van de vereniging. Plezier en prestatie zijn kernbegrippen uit het jeugdbeleidsplan. Dit plan maakt deel uit van het technische beleid van de gehele vereniging. Vanaf de jongste jeugd tot aan de senioren wordt er gestreefd naar een herkenbare manier van voetballen. Voetballen bij de jeugd  betekent dus niet alleen een hoop plezier maken met elkaar, maar ook om een zo hoog mogelijk voetbalniveau te bereiken. Om continuïteit in uitvoering en een gezonde financiële huishouding te bieden blijft vrijwilligerswerk de belangrijkste pijler waarop de club rust. Ook een belangrijke peiler voor de toekomst zal zijn goed opgeleid en gediplomeerd kader. Om voldoende vrijwilligers te kunnen mobiliseren is een goed vrijwilligersbeleid noodzakelijk. Om te kunnen presteren of recreëren, moet de accommodatie toereikend zijn en moet de kwaliteit aan de minimale eisen voldoen. Ook bevordering van de binding met de leden, gezelligheid en kwaliteit zijn middelen die worden ingezet om het voetballen bij s.v. Concordia-W aantrekkelijk te maken. Gezelligheid heeft aantrekkingskracht op nieuwe leden en schept binding voor bestaande leden. Door een goede structuur en met inzet van gekwalificeerde vrijwilligers en goed opgeleid kader wil s.v. Concordia-W een vereniging zijn met een solide uitstraling naar buiten. Dit leidt tot een uitstekend imago en daarmee de mogelijkheid om de vereniging aantrekkelijk te maken voor sponsoren. Hiermee worden extra financiële mogelijkheden gegenereerd waarmee vervolgens de kwaliteit van de vereniging kan worden verbeterd.

2. Doelstellingen (ofwel wat willen we bereiken):
s.v. Concordia-W vindt het belangrijk om te kunnen beschikken over een bloeiende en goed georganiseerde senioren- en jeugdafdeling, waar gezelligheid, sportiviteit, educatie en maatschappelijk belang worden gecombineerd en waar plezier en ontspanning hoog in het vaandel staat.
Maatschappelijk gezien staan we bekend als een gezellige club, voor spelers uit Wehl en omgeving, waar spelplezier en een prettige sfeer op de voorgrond staat en waar het individu wordt gewaardeerd en gerespecteerd.
Tevens is dit plan erop gericht dat de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Het streven van s.v. Concordia-W is om talent voor de club te behouden door deze een goede jeugdopleiding te garanderen en de jeugd kansen te geven om zich te ontplooien binnen zijn sport, waarbij de hulp van trainers en vrijwilligers onontbeerlijk is.
Educatief vervullen we een voorbeeldfunctie als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne. Hiervoor zijn door het Hoofdbestuur gedragregels opgesteld. Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies).

3. Lange termijn doelen, 5 jaar:

 • Het streven is er op gericht het 1e elftal binnen het tijdspad van dit meerjarenbeleid te laten spelen op minimaal 2e klas KNVB niveau. Minimaal 3e klas KNVB is een vereiste. Voor wat betreft de selectie zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat er een sterke verjonging mogelijk is door de komst van een aantal talentvolle jeugdspelers. Ook zijn er talentvolle jongens die hun succes bij grotere verenigingen en betaald voetbalorganisaties (De Graafschap) zijn gaan halen. Het is noodzakelijk deze jongens te blijven volgen zodat zij, wanneer het moment daar is, door de getoonde interesse sneller terug kunnen keren bij s.v. Concordia.

Een kwaliteitsimpuls als deze zal ook doorwerken naar de jeugd. Verder moet de deur altijd open blijven staan voor enthousiaste spelers van andere verenigingen die graag hun steentje bij willen dragen en mee willen genieten met het s.v. Concordia-W gevoel. In het verleden is gebleken hoe snel tegenwoordig de veranderingen in de selectie kunnen plaatsvinden. Aan het einde van een seizoen stoppen een aantal spelers of vertrekken naar elders. Het streven is er naar om dit geen jaarlijkse praktijk te laten worden. Zaak blijft ook om het 2e elftal op niveau te laten presteren. Voorkomen zal moeten worden dat spelers uit teleurstelling stoppen of hun heil bij andere verenigingen gaan zoeken. Een goede begeleiding en opvang van deze categorie spelers is een vereiste vandaar dat het 3e seniorenelftal ook een prestatiegericht elftal is geworden en zal blijven. Een goede invulling van de technische staf voor de gehele selectie bij de senioren en jeugdelftallen is hierbij noodzakelijk. Ook de lagere elftallen zullen voldoende aandacht moeten krijgen en met name de jeugd- en seniorenspelers die de selectie niet halen.

 • Het 2e elftal te laten spelen op minimaal 1e klas KNVB niveau
 • Het 3e elftal te laten spelen op een niveau waarvan het verschil van het niveau van het 2e elftal op 1 mag liggen.
 • De A1, B1 en de C1 junioren te laten spelen op Hoofdklasse niveau. Negatief feit is dat de talentvollere spelers in verscheidene jeugdelftallen op jonge leeftijd worden “weggeplukt” door betaald voetbalorganisaties en dat talentvolle spelers uit de senioren worden “weggeplukt” door verenigingen in de regio die op een hoger niveau uitkomen. Het doel is dan ook om alles te bewerkstelligen om deze spelers m.n. uit de senioren voor de vereniging te behouden.
 • Continue blijven verbeteren van het jeugdbeleid.
 • Sponsoring (VCC, Trefpunt Concordia etc.): Het uitbreiden en onderhouden van goede betrekkingen tussen de vereniging en personen of groepen, bedrijven met zowel sportieve als commerciële oogmerken. Dit met een pro-actieve en positieve uitstraling, wat o.a. neerkomt op: Het in kaart brengen van potentiële en huidige sponsoren, het opstellen van een sponsorplan, opzetten van sponsoravonden, presenteren van sponsorbeleid en –activiteiten aan sponsoren, financiële afhandeling met sponsoren, benaderen van kandidaat sponsoren, organisatie evenementen, werving adverteerders.
 • Continue verbeteren en onderhouden van het sportcomplex “de Grindslag”
 • Continue blijven verbeteren van het kader. (Gediplomeerde trainers)
 • Opleiden, coachen en het begeleiden van trainers en leiders.
 • Vrijwilligersbeleid: Hoe optimaler de sfeer en gezelligheid binnen de vereniging aanwezig is, des te eenvoudiger zal het worden om leden bereid te vinden hun steentje bij te dragen aan de organisatie, waardoor misschien het gebrek aan vrijwilligers  voor een groot deel zou kunnen worden opgelost. Want ondanks het feit dat er heel veel vrijwilligers binnen de vereniging werkzaam zijn, wordt het steeds moeilijker om, m.n. voor bepaalde taken, vrijwilligers te vinden. Het Hoofdbestuur zal hierop beleid gaan maken hetgeen zal worden vastgelegd in het document “vrijwilligersbeleid”
 • Energie steken in een goede communicatie zowel ex- als intern. Uitbreiden van de website, professionering van het Clubblad en Infogids.
 • Instellen van een spelersraad uit de 1e selectie. Deze spelersraad overlegt indien nodig met het dagelijksbestuur c.q. Technische Commissie van s.v. Concordia-W. Hierdoor komt een goede communicatie tussen het elftal en het bestuur c.q. Technische Commissie tot stand.


4. Korte termijn/jaarlijks:

 • Behoud van een gezonde jeugdafdeling. Onder gezond wordt verstaan een juiste   verhouding tussen kader en aantal jeugdleden
 • De elftallen zowel bij de senioren als jeugd op een zo’n hoog mogelijk niveau te laten spelen.
 • Jaarlijks evalueren en bijstellen van het Algemeen beleidsplan en jeugdbeleidsplan.
 • In financieel opzicht op een verantwoorde manier in de senioren- en jeugdafdeling investeren
 • Minimaal in stand houden van activiteiten en toernooien voor junioren en pupillen
 • Leden en ouders worden gemotiveerd en gestimuleerd om te participeren binnen de vereniging.
 • richting en uitvoering geven hetgeen is gesteld in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging


5.
Strategie en Realisatie van de doelstelling (ofwel hoe willen we dit bereiken)

De realisatie van onze doelstellingen moeten ertoe leiden dat er een gezonde doorstroming ontstaat naar de gehele seniorenafdeling en continuïteit ter versterking van de selectie-elftallen.
Bovenstaande doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door de jeugd weloverwogen te laten voetballen, rekening houdend met hun specifieke leeftijdskenmerken en hen te voorzien van goede oefenstof.
Om dit tot stand te brengen dienen onderstaande randvoorwaarden te worden ingevuld:

 • Het inrichten en handhaven van een goede organisatie van zowel de senioren als de jeugdafdeling.
 • Goed opgeleide jeugdtrainers (vanaf de C jeugd daar waar mogelijk gediplomeerde trainers) die werken met een goedgekeurd oefenplan.
 • Voldoende trainingsmogelijkheden. De selectie m.n. het 1e elftal de gelegenheid geven door drie keer per week te kunnen en moeten trainen en daarvoor een compleet veld ter beschikking te stellen.
 • Voldoende oefenmateriaal
 • Werken volgens vastgesteld Algemeen- en Jeugdbeleidsplan
 • Coaching en begeleiding van leiders en trainers
 • Weloverwogen en verantwoorde groei van de jeugdafdeling
 • Wij kennen geen beperkingen in het aannamebeleid.
 • Het individueel belang wordt gewaardeerd en gerespecteerd, maar dit mag niet ten koste gaan van het team- of het verenigingsbelang.
 • De breedte van de voetbalsport krijgt de aandacht, die evenwichtig verdeeld wordt over prestatief en recreatief plezier.


6.Sportbeleving:

Vroeger was het voetballen op een voor ieder individu zo hoog mogelijk niveau meer vanzelfsprekend dan nu. Men begon in de jeugd, streefde daarbij naar het spelen in het hoog­ste elftal in de betreffende jeugdcategorie, waar de leeftijd mee cor­respon­deerde. Die ambitie zette men door bij de senio­ren om als de jaren gingen tellen de carrière stap voor stap af te bouwen in een elftal met een steeds stijgende numme­ring. De zo­genaamde ‘gouden benenploeg’ vormde daarbij veelal het decor van de laatste voetbaldaden.

In de jeugd is deze ontwikkelingswijze nog steeds te onder­kennen. Het doorlopen van de verschillende leeftijds­cate­go­rieën en de daaraan verbonden nieuwe uitdaging en kansen houden jeugdopleiding interessant ook als het een jaartje wat minder goed lukt. Ook het selectiebeleid dat de Jeugdcommissie daarbij hanteert speelt daarin een rol. Bij de senioren is presteren op een zo hoog mogelijk ni­veau lang niet meer vanzelfsprekend. Er is een onder­scheid tussen het op selectieniveau kunnen spelen en willen spe­len. Het op het hoogste clubniveau spelen is namelijk geen vrij­blij­vende zaak. Het brengt verplichtingen  met zich mee onder andere in het verrichten van veel en regelmatig trainingswerk en een gedegen en serieuze wedstrijdvoorbereiding.

Daar­naast moet men om op niveau te kunnen blijven presteren zich zo nu en dan eens wat ontzeggen. Een discipline die door de jeugdige se­nioren in de eerste jaren van het verblijf in selec­tie-elftal­len of direct daaraan grenzende teams nog wel kan worden opge­bracht vanwege het ritme vanuit de jeugdopleiding. De condities en faciliteiten die door de vereniging aan de selecties worden geboden gaan steeds meer en meer een belangrijkere rol spelen. Goede trainingsfacili­tei­ten, aantrek­kelijke oefenstof, professionele begelei­ding, gedegen wedstrijdvoorbereiding, motiveren van spe(e)l(st)ers en talenten zijn hier voorbeelden van. Daarnaast bepalen ook andere faci­liteiten als het beschikbaar stellen van kleding, schoei­sel, trainingstrips etc. in steeds belangrijker mate of het ver­blijf in de selecties aantrekkelijk is.

Conclusie:

De mate van aanwezigheid van voetbaltalent en capaciteit is niet meer alleen bepalend voor het niveau waarop spelers de voetbal­sport willen bedrijven; goede sportfaciliteiten en een pro­fessioneel selectieklimaat zijn de belangrijke bin­dende fac­toren geworden.

7. Verenigingsbinding

Bij s.v. Concordia-W is over het algemeen de verenigingsbinding een positieve factor, echter lid zijn voor het ‘voetballeven’ en ook daarna komt met name bij de jongere generatie niet meer voor. Het ledenaantal is redelijk stabiel wat wordt veroorzaakt door de aanwas van jeugdleden. S.v. Concordia-W heeft de intentie om de kwaliteit van de opleidingen van jeugd en senioren op een hoger plan te brengen. Deze zaken zijn nodig om de licht negatieve tendens van het laatste decennia, die de meeste voetbalclubs ervaren, te keren. Andere zaken die op de omvang van de vereniging in­vloed uitoefenen zijn de struc­tuur, kader­vorming, uitdraging (PR) en prestaties. Het bij een bepaalde club spe­len van­uit een traditionele binding is tegenwoordig veel min­der vanzelfsprekend. Ondanks de directe bin­ding met de “buurt” bepalen steeds meer andere facto­ren een rol of de speler lid wordt en blijft en of het ‘zijn’ club is. 

Daarnaast is een algemene tendens merkbaar dat een lid zich zakelijker opstelt, meer als consument. Voor­al bij de jeugd en de ouders daarvan is sprake van een zekere ‘pakketvergelijking’. Wat biedt de vereniging. Die lossere verenigingsbinding en meer zakelijke opstelling heeft ook zijn effecten op de rekrutering van kader en werkers. Dat ook buiten het voetballen voor een vereniging met enige re­gelmaat de handen uit de mouwen worden gestoken beseft een steeds kleinere groep mensen. Toch is bij het uitvoeren van klussen groot en klein de werk­be­reid­heid nog groot. Wel is het vinden van mensen steeds las­ti­ger met name voor die plekken in de vereniging, waarbij men zich toch voor een aantal jaren structureel bindt. Het is van wezenlijk belang, gezien alle genoemde tendensen, dat de bestuursorganisatie en vooral het kader(commissies) wordt uitgebreid c.q. minimaal in stand wordt gehouden. Hiermee kunnen de “taken” worden verkleind, eerder en meer aanmelden van vrijwilligers, daardoor verder geprofessionaliseerd (toewijding en specialisme) en vindt risico spreiding plaats.

Conclusie:

Binding met de vereniging is ook van het allergrootste be­lang. Het benutten van eigen mogelijkheden en kwali­teit zijn daarvan de belangrijkste peilers. Behoud daarvan is een must voor een goede toekomst van de vereniging zowel organi­sato­risch als prestatief.

8. Verhouding overheid – vereniging

Maatschappelijk is sedert een aantal jaren een tendens waar te nemen, waarbij het niet meer vanzelfsprekend is, dat de overheid het voortouw neemt bij het opzetten van ontspanningsmogelijkheden op het gebied van sport en welzijn. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt dan ook steeds meer over­gelaten aan initiatieven van de individuele burgers of ver­enigin­gen. Ontspanningsmogelijkheden in oud en nieuwbouwwijken zijn een uitzon­dering. Overdracht van verzorgings- en onderhoudstaken aan burgers, verenigingen en instellingen, met als uiteindelijke doelstelling kostenreductie. De subsidies van overheidswege komen politiek gezien steeds meer onder druk. Verdere bezui­nigingen hierop zijn dan ook zeer realistisch. De Gemeenteraad van Doetinchem zal bezuinigingsronden doorvoeren in alle categorieën dus ook in Sport en Welzijn. Dit betekent dat verenigingen en andere maatschappelijke instellingen steeds meer ‘zelf hun broek’ moeten ophouden.

Deze ontwik­kelingen kunnen wel eens veel harder gaan dan men verwacht. Via diver­se soorten van sponsoring door het bedrijfs­leven worden vervan­gende financiële bronnen gevonden en de inkomsten van de kantine, doch voor een groot gedeelte zullen de leden van de verenigingen de lasten van de verenigingen moeten dragen. Dit zal uitein­de­lijk leiden, bij een gelijkblijvende tendens, tot een jaarlijkse stijging van de con­tribu­ties. Uitgangspunt hierin zal zijn dat dit zo minimaal mogelijk gehouden zal worden

Conclusie:

Op middellange termijn (5 à 10 jaar) zal er een situatie ontstaan waarbij de overheidsbijdrage tot nul gereduceerd zul­len zijn. Dit betekent dat de vereniging dan volledig selfsup­por­ting dient te zijn bij het exploiteren van de vereniging en haar accom­mo­datie.

9. Organisatie

Algemeen
De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede en inzichtelijke organisatie binnen de vereniging. Naast de aanwezigheid van een algemeen hoofdbestuur zal er binnen de vereniging een aparte organisatie voor het jeugdvoetbal dienen te zijn. Binnen s.v. Concordia-W wordt daar op de volgende wijze invulling aan gegeven.
Het Hoofdbestuur bestaande uit een voorzitter, Secretaris, Penningmeester, afgevaardigde Technische Commissie, Afgevaardigde Sponsoring, afgevaardigde jeugdafdeling.

De jeugdafdeling van s.v. Concordia-W wordt aangestuurd door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie bestaat uit:
*Voorzitter
*Secretaris
*Wedstrijdsecretaris, verzorgen van alle wedstrijdzaken
*Jeugdcoordinator
*Afgevaardigde pupillenafdeling

 

Voorzitter Jeugdcommissie overlegt regelmatig met de voorzitter van het Hoofdbestuur en geeft feedback over de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
Gehele Jeugdcommissie: Minimaal 1 keer per 6 weken. De vergadering wordt  bijeengeroepen door de jeugdvoorzitter die zich hierdoor laat bijstaan door de secretaris
Trainers/leidersoverleg: Trainers en juniorencoördinator

Urgente problemen kunnen buiten de overlegstructuren worden besproken met de verantwoordelijke functionaris. Voor de taken en verantwoordelijkheden van de Hoofdbestuursleden en Jeugdcommissieleden wordt verwezen naar de bijlage functiebeschrijvingen. Indien noodzakelijk kan altijd worden overgegaan tot een extra ingelast overleg.

Taakomschrijving Hoofdbestuur:

Algemeen
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding en bewaakt de continuïteit van de vereniging. Ze wordt gekozen door de leden en bestaat uit: Voorzitter, penningmeester, secretaris en een aantal leden die ieder aparte aandachtsgebieden hebben.

Taken
De taken van het bestuur zijn:

 • Houden ledenvergadering
  – voorbereiden statutenwijzigingen
  – maken jaarverslag en financieel jaarverslag.
 •  Opstellen algemeen beleidsplan
  – organisatie aanpassen
  – doelen vaststellen
  – begroting maken
 • Besturen van de vereniging
  – uitvoeren Beleidsplan en een gezond financieelbeleid.
  – voortgang bewaken
  – bijsturen activiteiten
 • Algeheel vrijwilligersbeleid
 • Inhoudelijk goedkeuren van publiciteitsuitingen voor de gehele vereniging
 • Werven van nieuwe leden
 • Werven bestuursleden, trainers, commissieleden en medewerkers voor de eigen diensten. Dit kan worden gedelegeerd naar derden.
 • Signaleren van wensen van commissieleden, trainers en medewerkers
 • Evaluatiegesprekken voeren met daarvoor in aanmerking komende personen.
 • Begeleiden nieuwe bestuursleden
 • Initiëren en uitwerken van nieuwe ideeën
 • Leveren van kopij aan krant en clubblad
 • Bijhouden van onderdelen van de website
 • Sleutelbeheer


Bevoegdheden

Het bestuur is bevoegd om:

 • Voor te dragen:
  – voorzitter
  – nieuwe bestuursleden
  – ereleden
 • Te benoemen:
  – commissieleden
  – trainers
  – leden van verdienste
 • Vast te stellen:
  – interne taakverdeling
  – taken van de commissies, trainers en stafdiensten
  – vergoedingsregelingen vrijwilligers en trainers
  – arbeidsvoorwaarden
  – vervoersregeling
  – budgetten
 • Investeringsbeslissingen te nemen
 • Verbintenissen aan te gaan
 • Werkgroepen te installeren
 • Externe deskundigen in te schakelen


Verantwoording

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • De continuïteit van de vereniging
 • Een goed financieel beheer
 • Een goede organisatie van de vereniging
 • Werven van nieuwe leden
 • De bezetting van:
  – commissies
  – trainersgroepen
  – werkgroepen
  – een goede uitvoering van de opgenomen taken


Communicatie

Het betuur onderhoudt contacten met:

 • De leden middels de algemene vergadering (minimaal eens per jaar)
 • De commissies middels het uitwisselen van verslagen en het regelmatig bijwonen van vergaderingen.
 • Clubblad-Nieuwsbrieven-Website-Teletekst


Werkwijze

Binnen het bestuur liggen de taken van de voorzitter, penningmeester en secretaris vast. De overige taken worden over de bestuursleden verdeeld. Tijdens het seizoen vergadert het bestuur iedere zes weken. Taken kunnen gedelegeerd worden aan werkgroepen en vrijwilligers, zonodig kunnen externe deskundigen ingeschakeld worden. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

Taakomschrijving Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is het organisatorisch hart van de jeugdafdeling. Zij opereert zelfstandig, doch is uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur. De jeugdcommissie geeft leiding aan de jeugdafdeling van s.v. Concordia-W
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen, invoeren en realiseren van het jeugdbeleid binnen de kaders van het algehele beleid van s.v. Concordia-W.
De Jeugdcommissie draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Om te komen tot een duidelijke structuur en een werkbare situatie, is binnen de jeugdcommissie een taakverdeling gemaakt.

Taakomschrijving (alles voor zover het de jeugdafdeling betreft):

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur over het beleid en de uitvoering hiervan m.b.t. voetbaltechnische zaken jeugd;
 • het gevraagd adviseren aan het bestuur over het beleid en de uitvoering hiervan m.b.t. voetbaltechnische zaken senioren;
 • uitvoering geven aan het voetbaltechnisch beleid m.b.t. de jeugd;
  Samenstellen jeugdelftallen
  Maken van voorstel voor aanstelling trainers voor het bestuur
  Aanstellen leiders
  Vergadering met trainers en leiders
  Samenwerken met scoutingteam voor wat betreft scouting jeugd
  Aansturen van de jeugdcoördinator
  Uitvoering van overige hier niet genoemde activiteiten uit het jeugdplan
 • organiseren en uitvoeren van de operationele activiteiten van de jeugd m.b.t. de wedstrijden en trainingen;
  Ontvangst teams en begeleiding
  Aanstellen scheidsrechters
  Ontvangst scheidsrechters
  Regelen drinken voor teams
  Regelen kleedkamerindeling
  Regelen veldindeling voor de trainingen
  Regelen informatievoorziening
  Contact met KNVB
  Kledingvoorziening
  Informatievoorziening naar leiders en trainers
 • organiseren van toernooien;
  Benaderen verenigingen
  Aanstellen scheidsrechters
  Aanschaf prijzen

Benaderen sponsors
Verzorgen programmaboekje

 • organiseren van speciale activiteiten;
  Sinterklaasfeest
  Activiteiten rondom kampioenschappen
  Activiteiten rondom speciale trainingen (b.v. broodmaaltijden)
  Zaalvoetbaltoernooien
  Trainers- en leiderstoernooi
 • voeren van het secretariaat en algemene activiteiten.
  Notuleren en uitwerken verslagen
  Verzorgen van elftallijsten en selectielijsten
  Wedstrijdprogramma’s
  Verwerken wedstrijdwijzigingen
  Regelen vriendschappelijke wedstrijden
  Wedstrijdformulieren
  Overleg met overige commissies en bestuur


Werkwijze:

Van alle vergaderingen van de jeugdcommissie worden verslagen gemaakt. Hiervan wordt een afschrift naar het bestuur gestuurd. Uitgebrachte adviezen worden schriftelijk vastgelegd. De voorzitter van de jeugdcommissie heeft regelmatig  overleg met de voorzitter van het Hoofdbestuur

9a: Functiebeschrijvingen (Functiehuis)

Van alle functies binnen de voetbalvereniging s.v. Concordia-W zijn functiebeschrijvingen beschikbaar.

10. Randvoorwaarden

Financiën
De financiële huishouding van s.v. Concordia is niet gesplitst. Er is één centrale begroting voor zowel jeugd als senioren. De kosten van jeugdtrainers en de afdrachten aan de KNVB worden rechtstreeks door de penningmeester van het hoofdbestuur betaald.
Financiële ondersteuning voor het organiseren van activiteiten gebeurt door het overleggen van een jaarlijkse begroting vanuit de jeugdafdeling. Daarnaast komen alle extra inkomsten vanuit initiatieven die door de jeugdafdeling zijn ondernomen, rechtstreeks ten goede aan activiteiten voor de jeugd. De jeugdafdeling van s.v. Concordia is verantwoordelijk voor de inzameling van geld in de volgende zaken:

 • de grote clubactie;
 • lotenverkoop bij thuiswedstrijden van het 1ste elftal;
 • toernooien.
 • Inning van sponsorgelden t.b.v. extra activiteiten (zomerkamp etc.)
 • Club van 50


Accommodatie

De mogelijkheden en faciliteiten, die een vereniging aan haar leden en potentiële leden te bieden heeft zal een steeds grotere invloed hebben bij de uiteindelijke keuze voor een

bepaalde sport of vereniging. In belangrijke mate behoort de kwaliteit van de accommodatie bij de zaken waarmee een ver­eniging zich kan onderscheiden van andere.

Veranderingen in de accommodatie als gevolg van toenemende eisen vanuit de vereniging ter ondersteuning van de sportieve ambities zullen worden ge­wenst op kwalitatief en kwantitatief gebied.

Mogelijke veranderingen zijn:

– aanleg van een lichtinstallatie op het hoofdveld om avondwedstrijden mogelijk te maken.
– uitbreiding trainingsfaciliteiten
– kunstgras

Conclusie:

De kwaliteit van de accommodatie dient aan te sluiten bij de sportieve ambities van de vereniging.

11. Financiën / Sponsoring

Zonder twijfel zijn de financiën het beleidsterrein dat de komende decennia centraal zal staan. Zwaardere, structurele financiële lasten zijn te verwachten als gevolg van afnemende financiële steun vanuit de overheid, hogere kwali­teitsei­sen aan de accommodatie en uit het realiseren van de doel­stellin­gen op prestatief niveau. Bij financiën dient onderscheid gemaakt te worden in jaarlijkse baten en lasten en incidentele baten en lasten. Een toename van jaarlijkse lasten dient gecompenseerd te worden met structurele baten op jaarbasis.

Feitelijk heeft de vereniging slechts drie structurele inkom­stenbronnen, namelijk contributies, kantine-inkom­sten en sponsorgelden. Een toename van het ledenaantal zal in principe een posi­tief effect heb­ben op de contributies en de inkomsten uit de kan­tine. De keerzijde van de medaille is uiteraard dat geïnvesteerd  moet worden in de accommodatie om de nieuwe leden te laten voetballen. Dit leidt weer tot een toename van de exploi­ta­tielasten. Ter financiering van investeringen moet ook eens ge­dacht worden aan specifieke sponsoracties.

In de sportwereld zowel bij amateurs als profs is sponsoring door het bedrijfsleven niet meer weg te denken. Het be­drijven van sport zeker op een bepaald niveau is kostbaar en nauwelijks meer uit de reguliere verenigingsinkomsten op te bren­gen. Zeker als het om extra impulsen gaat of bijzon­dere voor­zieningen als een aardig tenue of speciale faci­liteiten wordt een beroep op een ‘externe geldschieter’ gedaan. In ruil voor het verbinden van de naam aan de club of team is menig bedrijf bereid tot een financiële bijdrage.

Ook bij s.v. Concordia-W is sponsoring een bekend fenomeen in vele varia­ties van clubsponsor tot schenker van een wedstrijd­bal. In tota­liteit leveren deze sponsorbijdragen een niet onaan­zienlijke verruiming van het budget op naast een groot aantal goed aange­klede teams.

Bij min of meer plaatselijk of regionaal actieve verenigingen spelen deze overwegingen voor een potentiële sponsor in veel mindere mate. De mogelijkheden om iets ten gunste van de naamsbekendheid te doen zijn immers beduidend minder en be­perken zich veelal tot de kring waarin de vereniging of het elftal zich begeeft.

Bij verenigingen als s.v. Concordia-W is sympathie met de vereniging een belangrijkste drijfveer voor spon­so­ring. Het aan de sponsoring verbonden publicitaire effect komt meestal op de tweede plaats en is mooi meegenomen als dit optreedt. Ui­teraard ligt op de vereniging de verplich­ting de kansen die zich daarvoor aandienen te benutten en zal in het verwerven van sponsoren een zeer actieve rol worden vervuld.

In de toekomst zal de noodzaak van sponsoring alleen maar toenemen zeker voor een vereniging met ambities. Om ver­plich­tingen over en weer tussen sponsor en vereniging helder en over­zichtelijk te houden, wordt de relatie contractueel vast­ge­legd. In het bijzonder waar het om de relatie met een hoofdspon­sor gaat. Daarnaast trekt de overheid zich steeds meer terug uit subsidieland wat de actieve sportbeoefening be­treft en zijn verenigingen aangewezen op alterna­tieven. Zeker als het om ‘grote’ sponsoren gaat is het daarbij van belang dat een en ander niet ten koste gaat van de eigen identi­teit en zelfstandig­heid.

Ook moeten deze substantiële bedragen als extra pot gaan fungeren voor bijzondere zaken. Aandacht zal zeker door s.v. Concordia-W moeten worden besteed aan de tegenprestatie naar de sponsoren. Informeren over de gang van zaken bij de vereniging, het betrekken bij het wel en wee, benutten van publiciteitskansen voor de sponsor zijn enkele aan­dachtspunten naast het belangrijkste uitgangspunt voor vereniging en leden ‘koop bij onze adverteerders’.

Conclusie:

s.v. Concordia-W zal  aandacht dienen te blijven besteden aan tegenprestaties en aftersales naar de sponsoren binnen de vereni­ging.

12. Prestatie en/of recreatie
Recreatief voetballen is er op gericht dat alle spelende leden het voetballen als plezierig ervaren. Prestatief voetballen bij de jeugd alsmede de senioren is gericht op het maximaal ontwikkelen van het aanwezige talent van de individuele spelers. Daarnaast heeft het tot doel dat de jeugdspelers zo goed mogelijk opgeleid worden voor de hogere seniorenelftallen.
M.u.v. de D1-pupillen, C1-, B1- en A1 Junioren kiest s.v. Concordia ervoor om met de jeugdteams recreatief te voetballen. Hiermee wordt bedoeld, dat daar waar plezier en prestatie niet samen gaan, het plezier voorop staat. Daarnaast is belangrijk dat de jeugdspelers al op zeer jonge leeftijd leren inzien dat voetballen vooral een teamsport is en dat dit een bepaalde discipline vereist.
Binnen de vereniging zowel bij de jeugd alsmede de senioren komen teams voor, die in te delen zijn in twee hoofdgroepen:
1 prestatie afdeling
2 recreatie afdeling

– De prestatieafdeling wordt gevormd door de A1, B1, C1,D1, 1e elftal en 2e elftal.
– De recreatie afdeling wordt gevormd door alle overige teams.

13. Prestatie elftal
In elke leeftijdsgroep bij de jeugd wordt één prestatie-elftal gecreëerd, waarmee
gericht gewerkt gaat worden naar een vast spelconcept. De prestatie elftallen bij de senioren zijn het 1e, 2e en 3e elftal.
Middels goede begeleiding, training en coaching bij deze elftallen, zal worden geprobeerd
het betreffende elftal op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Bij het selecteren van de spelers voor een prestatie-elftal zal het uitgangspunt altijd zijn, dat de voetbalontwikkeling van de speler zélf de basis is. Het selecteren moet op een objectieve manier gebeuren en er moet gekeken worden naar: leeftijd / kwaliteit / niveau / fysieke kwaliteiten / mentale kwaliteiten.

Voordat de competitie start wordt in goed overleg met de leiders/trainers op een objectieve manier een “voorlopige” elftalindeling gemaakt. Ook de consequenties kennen als het gaat om een prestatie-elftal.
Deze indeling blijft in principe het gehele seizoen gehandhaafd. Alleen als een speler heel veel progressie zou maken, bestaat de mogelijkheid hem in een hoger prestatie-elftal mee te laten doen. Dit is alleen bij hoge uitzondering het geval, als de voetbalontwikkeling van de speler hiermee ten goede komt. Het uiteindelijke doel is om de continuïteit in de vereniging te waarborgen en talentvolle spelers af te leveren voor de A-selectie van s.v. Concordia

14. Recreatie – elftal
Onder een prestatie-elftal van elke leeftijdsgroep kunnen ook recreatie-elftallen komen. De indeling van deze elftallen is afhankelijk van het niveau en de kwaliteit van de spelers. Prestatief of recreatief denken hangt ook o.a. af van de instelling en motivatie van de groep. Belangrijk is vast te stellen wat de doelstelling moet zijn van een groep en hoe hoog stellen wij onze eisen in prestatief denken. Afhankelijk van het niveau en de kwaliteit van een elftal en hoe wij dit elftal willen begeleiden, moeten wij toch gericht werken naar een vast spelconcept en aandacht besteden aan de “rode draad” voor elk elftal. De indeling van de jeugd naar een prestatie- en/of recreatie- elftal is niet zo expliciet aan te geven, wel kan worden verwacht van zowel spelers als leiders/trainers dat binnen een prestatie-elftal meer wordt verwacht.

15. Trainers en begeleiders

Binnen s.v. Concordia werken we met twee type trainers:
A. Selectietrainers
B. Niet selectietrainers

Selectietrainers
De selectietrainers van s.v. Concordia-W werken volgens het Algemeen- en Jeugdbeleidsplan van s.v. Concordia-W.
De uitgangspunten die daarin vermeld staan vormen de leidraad van handelen.
De selectietrainers dienen in bezit te zijn van trainingspapieren geldig voor het niveau waarop wordt geacteerd en zo niet bereid te zijn tot het volgen van zo’n cursus, of in het bezit zijn van gelijkwaardige ervaring.

Niet Selectietrainers:
De niet selectietrainers van s.v. Concordia-W werken eveneens volgens het Algemeen- en Jeugdbeleidsplan van s.v. Concordia-W.
De uitgangspunten die daarin vermeld staan vormen de leidraad van handelen.
De niet selectietrainer dient wel bereid te zijn tot het volgen van de benodigde cursussen.

16. Vrijwilligers
De voetbalvereniging s.v. Concordia-W functioneert grotendeels door de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nodig voor de begeleiding, training, coaching en vervoer en voor het fluiten van wedstrijden.
Vooral ouders van jonge kinderen zijn enthousiast als vrijwilliger. Naarmate de kinderen ouder worden daalt de belangstelling voor het vrijwilligerswerk.
s.v. Concordia-W verwacht van een vrijwilliger dat deze betrouwbaar is en ook het beleid van de vereniging ondersteunt. Vanzelfsprekend dient ook een vrijwilliger de normen en waarden van de vereniging in acht te nemen.
De werving van vrijwilligers gebeurt ad hoc. Meestal worden potentiële vrijwilligers actief benaderd of gevraagd op voordracht van een reeds actieve vrijwilliger. Hierbij wordt getracht de meest geschikte persoon te vinden voor vacante functies. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van leiders, trainers en nieuwe commissieleden.
De vereniging steunt de vrijwilligers daar waar mogelijk. Van jeugdleiders wordt verwacht dat ze lid zijn van s.v. Concordia-W.
Voor alle vrijwilligers wordt er eens per jaar een vrijwilligersavond/feestavond georganiseerd.
Tot slot biedt de vereniging vrijwilligers de mogelijkheid tot het volgen van een jeugdleiderscursus of scheidsrechterscursus

17. Verzorging
De vereniging dient zorgt te dragen voor voldoende faciliteiten ten behoeve van de hygiëne. Spelers moeten zich na afloop van trainingen en wedstrijden douchen. Ten aanzien van het voorkomen van blessures wordt van trainers en leiders verwacht dat er voorafgaand aan een training of wedstrijd een deugdelijke warming-up wordt gehouden. Van de trainers wordt verwacht dat deze toezien op deugdelijke sportkleding, afgestemd op de weersomstandigheden. Hij geeft dus ook aan wanneer er in trainingspak getraind moet worden.
Voor jeugdspelers is het gebruik van scheenbeschermers verplicht, zowel bij trainingen als bij wedstrijden. Jeugdspelers dienen goed deugdelijk schoeisel te dragen. Trainers en jeugdleiders zullen hierop letten.

18. Nevenactiviteiten
Naast het voetballen organiseert s.v. Concordia-W een scala aan andere activiteiten. Deze zijn er o.a. om het verenigingsgevoel te vergroten, het teamgevoel te vergroten, ter overbrugging van een periode waarin geen veldvoetbal mogelijk is en om de jeugd te interesseren voor s.v. Concordia. Veel activiteiten zijn vastgelegd zoals Sinterklaas, de toernooien. Daarnaast worden er ook regelmatig andere activiteiten georganiseerd.

19. Kampioenschappen
Bij kampioenswedstrijden is er altijd een afgevaardigde van het Hoofdbestuur en/of jeugdcommissie aanwezig. Na een behaald kampioenschap wordt het team toegesproken door de voorzitter/Jeugdvoorzitter of een vervanger vanuit de besturen.

20. Scholing
Scholing kan gewenst zijn om trainers, leiders en potentiële scheidsrechters nog beter te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan trainerscursussen, jeugdleidercursussen, scheidsrechterscursussen en EHBO-cursussen. Scholing wordt geïnitieerd door het Hoofdbestuur. In principe komen alle leiders en trainers hiervoor in aanmerking. De kosten van cursussen wordt veelal deels of geheel vergoed. Nadat men een cursus heeft gevolgd verwacht de vereniging als tegenprestatie dat men actief is en blijft voor minimaal een periode van drie (3) jaar als vrijwilliger bij s.v. Concordia
Bij een trainerscursus wordt de kosten vaak verwerkt in de financiële beloning.
Naast deze vormen van externe scholing vindt er interne scholing plaats. Dit gebeurt in de vorm van trainersoverleg en jeugdleideroverleg.

21. Uitvoering van het meerjarenbeleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan wordt gepresenteerd in de Algemene Ledenvergadering.
Bepaalde onderdelen zoals: normen en waarden worden opgenomen in de presentatiegids die alle trainers, leiders en leden voor aanvang van het seizoen ontvangen, maar zullen ook regelmatig worden gepubliceerd in Clubblad alsmede op de website van de vereniging. .
Het bewaken van de praktische uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan valt onder de taken en verantwoordelijkheden van het Hoofdbestuur in zijn algemeenheid.
Het meerjarenbeleidsplan moet een dynamisch plan zijn. Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren moet een continu proces zijn. Ieder jaar, aan het begin van het seizoen, moet er een Algemeen beleidsplan en een Jeugd beleidsplan komen c.q worden aangepast.

Vastgesteld door het Hoofdbestuur van s.v. Concordia-W op  1 juli 2013